तुला पाहण्यासाठी, आता माझ्या बरोबर चंद्र हि थांबतो, तारे हि लाऊन बसतात डोळे, तुझ…

तुला पाहण्यासाठी,
आता माझ्या बरोबर चंद्र हि थांबतो,
तारे हि लाऊन बसतात डोळे, तुझ्या वाटेकडे,
वाराहि गाऊ लागतो, तूझ्या येण्याचे गाणे,
अन वेडे होऊन वाट पाहतो, आम्ही सारे शहाणे…

तू दिसताच, चंद्र हि लाजतो,
तारे हसू लागतात,
अन वारा नाचू लागतो…

मी हि हसतो, तुला पाहून ,
वार्या बरोबर नाचतो, मी हि थोडा जाऊन…
आज तरी सांगेन तुला मनातल गुपित ,
अस रोज मी ठरवतो…
पण तू समोर येताच,
कळतच नाही कधी, मी तुझ्यातच हरवतो…

रात्र निघून जाते तुझ्याशी बोलण्यात,
पण मनातल गुपित मनातच राहत…
तुला पाहून रोज माझ असच होत,
रोज ठरवतो मी बोलायचं,
अन तू समोर येताच,
शब्द गोठतात माझे,
आणि रोज माझ हस होत…
आणि रोज माझ हस होत…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *