मेंदीच्या पानावर

मेंदीच्या पानावर मन अजून झूलते गं जाईच्या पाकळया दवं अजून सलते गं झूळझूळतो अंगणात तोच गार वारा हुळहुळतो तुळशीचा अजून देह सारा अजून तुझे हळदीचे अंग अंग पिवळे गं अजून तुझ्या डोळयातील मोठेपण कवळे गं

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *