हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य….

हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य
टुर्य झाली टुर्य टुर्य टुर्य
आली तशी हि गेली
हो हो आली तशी हि गेली
जिवाले येड लावुन गेली
मंग कायलेच अशी तु आली….
फालतुची सपनात आली फुर्य फुर्य फुर्य ….
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य….

धुड धुड धुड धुड …
मनीचा घोडा चाले
छन छन छन छन
तुझी पायल मनात वाजे…
तरीपण कुठ गेली तु राणी..
डोळे उघडता कुणीच नाही
का गं भुलवीते अशी भुर्य भुर्य भुर्य…
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य….

बस इथे… इकडे बघं
तु आणि मी .आपण दोघं
नयनांचे वारे हलवु…
जीवाले थोडं झुलवु…
झुलता झुलता ..चालता बोलता
उडुन जावु फुर्य फुर्य फुर्य…
हुर्य रे पोरी हुर्य हुर्य हुर्य….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *