અહમ, સ્હેજેય….

કોણ કે’ છે – ‘કોઈ પણ રસ્તો નથી ?’
હામ હો તો પ્હાડ પણ નડતો નથી !

આંગણાનાં ફૂલથી સંતોષ બહુ,
આભને અડવા કદી મથતો નથી !

પ્રેમપત્રો ઓળખું છું રોજ હું,
એ જુદી છે વાત, મોકલતો નથી !

જોતજોતા આયખું તો ઓગળ્યું,
કાં અહમ, સ્હેજેય ઓગળતો નથી ?!

કોણ આવીને લખાવી જાય છે ?
હું ગઝલ ક્યારેય ખુદ લખતો નથી !

– હરેશ ‘તથાગત’

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *