આ પડ્યા છે બધા પ્રેમ મા

પ્રેમ… પ્રેમ… પ્રેમ… મા
આ પડ્યા છે બધા પ્રેમ મા,

પેલા એમ કે છે ‘સુંદર’ મજ્જા નો ખાડો
પછીથી પાડે બધા મોટી મોટી રાડો,

પ્રેમમાં પડેલ ના હૃદય ફુલાય જાય,
શાંતિથી એના જ હાડકા ભાંગી જાય,

પેલા કે બબલી હુ તારો જ છુ તારો,
ને પસી વળી એમ કે માનેસ મને ઝારો?

પેલા કે હુ ને તુ આપણા બે નો સંસાર,
પસી હાળો એમ કે હવે તો ના રંઝાડ,

પેલ્લા પેલા પ્રેમ મા હારો આવે ઉસાળ,
લોકો પસી થાય સે આમ ને આમ ખુવાર,

આ તે માયાઝાળ મા કેમ કરી ને પડવુ,
તો ય મઝા સે પ્રેમ ની હટ પડી ને રડવુ,

ઇ રડવાની ય હારી આવે મઝા,
જો પ્રેમ ને ના માનીયે મોટી સઝા,

– શ્ર્લોકા શુકલા

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *