એકરાર

સહી-સિક્કા વગરનો,
વણલખ્યો કરાર,
એ-એકરાર.

કરાર છીનવી, કરે બેકરાર,
એ-એકરાર.

દરાર પૂરે દિલની,
એ-એકરાર.

આકાર-નિરાકાર, મિલન,
એ-એકરાર.

-વિભાકર ધોળકિયા

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *