ઓસમાં જેમ આભનું બિમ્બ પડે અફર પડે

ઓસમાં જેમ આભનું બિમ્બ પડે અફર પડે

જ્યારે ઉઘાડે આંખ તું મારી ઉપર નજર પડે.

તું જે દિશા તરફ વળે સામે મળું હું દિશદિશે

રાહ તું લે જે એ બધી રાહ માં મારું ઘર પડે.

તારી છલકમાં એમ કંઇ મારી ય છોળ ઓતપ્રોત

તારી ખબર થતાં મને મારા વિષે ખબર પડે.

તારી સુવાસ પાસ આ મારું હવા હવા થવું

મારા હરેક હાલની તારી ઉપર અસર પડે.

કેવું સભર કર્યું છે તેં મારું જીવન હું શું કહું

એક ઘડી વિતાવવા ઓછી મને ઉમર પડે.

-હેમંત ઘોરડા

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *