પાસી જુઓ કૈં ગયું તો નથી ને ?

પાસી જુઓ કૈં ગયું તો નથી ને ?
તપાસી જવાનું રહ્યું તો નથી ને ?

ભલે વર્ષ વીતી ગયાં હોય ઝાઝાં,
થવાનું હતું તે થયું તો નથી ને ?!

મને એમ કે આ બધું છે બરાબર,
ભલા, એ જ શંકાભર્યું તો નથી ને ?

મને પુર્ણ વીશ્વાસ મારી વ્યથા પર,
તમે આંગણે ડગ ભર્યું તો નથી ને !

મુકે આંગણું તે જવાનું, જવાનું –
નદીને કશું કૈં કહ્યું તો નથી ને ?

વ્યથા પર્વતોની કશી સાગરોને,
વીદાઈતણું કૈં સહ્યું તો નથી ને !

ગઝલમાં કશી આગ ક્યાંથી જગાડું,
દરદ એટલું ઉદ્ ભવ્યું તો નથી ને !

– જુગલકીશોર

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *