મુક્તપંચિકા 15/08/2006

. મુક્તપંચિકા
(15/08/2006)

જલસભર
નભવાદળી
લથબથ થઈને
જગ કરંતી
તરબતર.

……….

ફૂલ પાંદડી
સમ અધર
પર, સ્મિત મધુર
ધારી,મોહતું
આ નવશિશુ.

…….

અર્ધા નભમાં
અર્ધું વાદળ
અર્ધી અર્ધી બરખા!
અર્ધ ભીગેલું
તપ્ત બદન!
…………….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *