મુક્તપંચિકા


સપ્તપદીના

પાવન મંત્રે

પગલાં પાડે ધીમા!

કોડ ભરેલી

નવયૌવના!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *