રુપ અને પ્રેમ…

રુપની દરેક અદા લાવશો તમે જો,
પ્રેમનાં અંબાર ખડકીશું અમે તો…

રુપની મોહકતા મહેકાવશો તમે જો,
પ્રેમની કોમળતા બતાવશું અમે તો…

રુપનાં ઝગારા મારશો તમે જો,
પ્રેમનો દિવો પ્રગટાવશું અમે તો…

રુપનું વજ્ર ચલાવશો તમે જો,
પ્રેમની ઢાળ બનાવશું અમે તો…

અંગ રુપથી સજાવશો તમે જો,
બેનંગ પ્રેમનું માણશું અમે તો…

રુપનાં ચાર દિ ઉજવશો તમે જો,
પ્રેમને ચિરાયું આપશું અમે તો…

પ્રેમ ભર્યાં દિલને તેજોમય કરીશું અમે જો,
રુપની બપોર પણ ચાંદની લાગશે તમને તો…

– ચિન્મય જોષી

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *