હવાથી પણ છૂટીએ

કશું ના જોઈએ ચાલો, કશાથી પણ છૂટીએ;
અમસ્તું એટલું છે, એટલાથી પણ છૂટીએ !

નદી માફક વહીએ, બોજ ના કોઈ લહીએ;
રહીએ ત્યાં વસીએ નહિ, જગાથી પણ છૂટીએ !

ફરીએ પંખી જેવું ડાળ ડાળે, પાંદ પાંદે;
અખિલમાં એવું ભળીએ કે બધાથી પણ છૂટીએ !

રહે ના કોઈ વળગણ ને હટે સૌ એમ અડચણ,
ભરીએ શ્વાસ એવા કે હવાથી પણ છૂટીએ !

કહેવું હો સહજ ને હો સહજ રહેવુંય ‘સુધીર’,
કરમ છે છૂટવું તો એ જફાથી પણ છૂટીએ !

– સુધીર પટેલ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *