હાયકુ

જેટલું સુખ
તેનાથી બમણી છે
ભવની ભૂખ

હોસ્પિટલનું
અત્તર અટલે આ
ફિનાઈલ છે

આ માતૃભાષા
એ તો છે સંસ્કૃતિનાં
પ્રાણ સમાન

બગાસું એ તો
ઊંઘના આગમન
નુ એંધાણ છે

રાખડી એ તો
છે, ભાઈ બહેનનુ
પ્રેમ પ્રતિક.

આ સંસ્કૃતિનું
રક્ષણ કરે એવા
સંત શોધુ છું

પારકા પાસે
ભાગીયે તો પોતાનુ
છુટી જાય છે

-કપિલ દવે

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *