પ્રણામ,

કેમ છો મિત્રો ? ઘણાં વખતથી કેટલા મિત્રો ગુજરાતી ભજન પોસ્ટ કરવાની માંગણી કરી રહ્યા હતા અને હું પણ ભજનો મુકવાનું વીચરી રહયો હતો. નેટ પર ગુજરાતી ગીતો મેળવવા કેટલા મુશકેલ છે એતો તમો ને ખબર જ છે.

તો માણો થોડા પ્રાચીન ભજનો ૨ હિસ્સા માં. પ્રથમ ભાગ.

[I was getting lots of requests by visitors to post Gujarati Bhajans on website. But you  know how hard it is to get Gujarati Music on internet? I colleted some Old Gujarati Bhajans from internet and will be posting in two parts. This is the first one]

Narsinh MehtaNarsinh Mehta

01 GANPATI AAYO RIDDHI SIDDHI LAYO.mp3

02 AMAR PYALO MARA GURUJIE PAYO.mp3

03 HANSA RAJA RAHI JAO AJU KERI RAAT.mp3

04 AEVI PREM KATARI LAGI.mp3

05 DAYA KARI NE OREME PAYO.mp3

06 DEKHANDA KOI O DALMAAY.mp3

07 MAVANI MORALIYE MARA MANADA .mp3

08 KALEJA KATARI MADI MUNE MAVE MARI.mp3

09 JI RE LAKHA DHYANMA.mp3

10 JI RE LAKHA MULA RE VACHANA NO.mp3

11 MERU TO DAGE .mp3

12 BHAKTI RE KARVI.mp3

13 VAAGE BHADAKA BHARI BHAJAN NA.mp3

Singer: Hemant Chauhan

Please Forward the post to your friends so every can know about a website for Gujarati Sangeet.

Thank you

Regards,

Pratik Desai

Share and Enjoy:

Digg
Sphinn
del.icio.us
Facebook
Mixx
Google
E-mail this story to a friend!
Live
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
YahooMyWeb
IndianPad
LinkedIn
MySpace
Technorati

Share/Save/Bookmark