MyLoversWish’s Facebook Wall 2012-03-03 13:06:29


पोरी महागात पडतात!!
पोरी महागात पडतात खरच सांगतो पोरंनो,पोरी महागात पडतात तुम्हाला काय,मला काय सर्वांनाच पोरी आवडतात जास्त जवळ जाऊ नका कनाखाली ओढतात खरच सांगतो पोरंनो,………….. आज हा उदया तो रोज नवा शोधतात नुस्तच ठेउन वासावर खीसा मात्र कापातात खरच सांगतो पोरंनो,……………. हा नडतो,तो भांडतो दहा जन हनतात पोरगी राहते बाजूला पोरच भांडनात पडतात खरच सांगतो पोरांनो,……………….. कधी इकडे,कधी तिकडे नुस्तच […]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *