Hostel मध्ये आपल्या room चे नाव होते the den………. कारण कधिच नव्हतो आपन p.a of the hen…. तशि hostel मध्ये होति काहि उन्दरांचि आणि सापांचि बिळे.. त्यात hen’s