अलगद वाऱ्यावर उडती बट सांगते तुला हलकेच लवती पापणी बघ सांगते तुला गुंतले जीव हे आपले की जसे ओढ चंद्राची सागरा साथ दे तू मला, साथ दे तू