तू समजुन का घेत नाही……….

All Posts

तू समजुन का घेत नाही………. कसं गं तुला काही समजत नाही ! साधी,सरळ आणी सोपी गोष्ट आहे, तुझ्याशिवाय मला राहवत नाही ! इतक्या सहजासहजी जाऊ का विचारतेस, भावना का माझ्या तुला जाणवत नाही ! साधी,सरळ आणी सोपी गोष्ट आहे, तुझ्याशिवाय मला करमत नाही ! तू दुर असलीस की जगही खायला उठतं, कशातच लक्ष माझं लागत नाही ! एवढही तुला कसं कळत नाही, तुझ्याशिवाय माझ्या जगण्यालाच अर्थ नाही ! कधी कधी असं वाटतं, तू फक्त दाखवतेस की तुला समजत नाही ! माझ्या भावना तू चांगल्या जाणतेस, पण मुद्दामच तू मला भेटत नाही !! न भेटण्याने आता काही होणार नाही, मी तुझ्याशिवाय क्षणभरही जगु शकणार नाही ! आपले मिलन ही तर दैवाचीच इच्छा, त्याला तू किंवा मी टाळु शकणार नाही !! तुझं नि माझं जन्मोजन्मीचं नातं आहे, हा काही आज उद्याचा खेळ नाही ! तुझ्याशिवाय मी आणी माझ्याशिवाय तू, असं स्वप्नातही शक्य होणार नाही !! किती साधी,सरळ आणी सोपी गोष्ट आहे, तू हे समजुन का घेत नाही !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *