आयुष्याला द्यावे उत्तर


असे जगावे छाताडावर
आव्हानाचे लावून अत्तर
नजर रोखुनी नजरेमध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

नको गुलामी नक्षत्रांची
भिती आंधळी तार्‍यांची
आयुष्याला भिडतानाही
चैन करावी स्वप्नांची
असे दांडगी इच्छा ज्याची
मार्ग तयाला मिळती सत्तर
नजर रोखूनी नजरेमध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

पाय असावे जमिनीवरती
कवेत अंबर घेताना
हसू असावे ओठावरती
काळीज काढून देताना
संकटासही ठणकावुनी
सांगावे, ये आता बेहत्तर
नजर रोखुनी नजरमध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

करून जावे बरेच काही
दुनियेतून या जाताना
गहिवर यावा जगास सार्‍या
निरोप शेवट घेताना
स्वर कठोर त्या काळाचाही
क्षणभर व्हावा कातर कातर
नजर रोखुनी नजरेमध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

कवी – गुरु ठाकूर

आभार : श्री. श्रीपाद कोठे – नागपुर