तुम्हाला पण रडता येते का ?

या तुम्हाला पण
रडता येते का ?
एक लव स्टोरी ….दुख:द
एक
मुलगा आणि मुलगी यांचे
एकमेकावर खूप
प्रेम होते….

पण
त्या मुलीचा एका अपघात
ात दुख:द मृत्यू होतो..
..
मुलाला ते सहन होत
नाही….तो तिच्या आठवण
ीत
सतत रडत असतो…
तर रडत
असताना काही २०-२५
परी तिच्याच
वयातल्या त्याला
दिसतात…. त्यात ती पण
असते…
त्या सर्व परी कडे एक एक
पेटलेली मेणबत्ती असते
पण
तिची मेणबत्ती पेटलेली न
सते…
.. मुलगा त्याचे
तिला कारण विचारतो…..
तर ती सांगते..
..
..
..
.. ..
..
आता पुरे कर रे,
किती रडतो आहेस…..